Franzi x 1998 x EU

When you photograph people in color, you photograph their clothes.
But when you photograph people in black and white, you photograph their souls.